ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

Мерка 3

Инвестиции за диверзификација и развој на руралните економски активности.

Проектите наменети за инвестиции за диверзификација и развој на руралните економски активности (Мерка 302) треба да опфаќаат поттикнување на микро претпријатијата во рурални средини со воспоставување на преработувачки капацитети на земјоделско стопанство и модернизација на откупни центри за печурки и лековити билки и воспоставување на традиционални занаетчиски работилници како и поддршка за развој на рурален туризам.

Техничка белешка: Во Мерка 3 се исплатени 3 проекти.
Податоците се со мала вредност и истите не можат визуелно да се прикажат.

Источен регион: 9403 €
Пелагониски регион: 15000 €Превземете ги кумулативните податоци за ИПАРД (2007-2013) Мерка 3