ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

 

Година на објавување на оглас
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием на тужба Дата на прием
на пресуда
Дата на прием
на тужба
Дата на прием
на пресуда
Маско Комерц,  30.08.2010 04.09.2012 Себаедин Тринго,  22.02.2012 07.09.2012 Јован Димитриев, 17.02.2012 / АД Индустриски ладилник,  12.11.2012 07.04.2014 Роберт Рујановски,  04.09.2014 15.05.2015 Агро Виори ДООЕЛ,  21.01.2015 /    
Маврово Ј-Т ДОО,  08.11.2011 06.06.2013 Анета Компани,  18.04.2012 17.06.2013 Трајковски Гоце - Ген Пром, 16.10.2012 24.06.2014 Идеа Горге и Загорка ДОО,  03.07.2013 18.02.2015 Дане Митровски,  23.01.2015 / Агро Малчеви,  26.11.2015 /    
Дивино ДОО, 05.01.2012 22.01.2014 МИК Свети Николе,  27.04.2012 19.06.2014 ЗЗ Илинден,  15.10.2012 05.12.2014     Стоун Компани,  11.03.2015 /        
Меди Горан ДООЕЛ,  24.02.2012 12.06.2013 Младост пром Компани,  14.06.2012 20.09.2013 Млекара Галичник ДООЕЛ,  06.11.2012 24.06.2014                
Еко млеко,  25.09.2012 20.03.2014 Млекара Мики,  ДОО 27.08.2012 31.10.2013 96 Славија Трејд ДООЕЛ,  22.11.2012 24.06.2013                
Пеца Комерц,  28.09.2012 13.01.2014 Винарија Попов,  16.10.2012 07.04.2014 Визнаст ДООЕЛ,  11.12.2012 /                
Агриа Агроиндустриска групација ДОО,  25.03.2012 18.08.2015 Бучиште ДОО,  15.10.2012 10.02.2015 Дра-го Гоце ДООЕЛ,  11.12.2012 26.09.2013                
Агриа Агроиндустриска групација ДОО,  25.03.2012 19.06.2014 Млекара Мики ДОО,  02.01.2013 05.02.2015 Екстра Фунги ДООЕЛ,  27.12.2012 16.12.2013                
Поледелство,  18.07.2013 19.06.2014 Алтра ДООЕЛ,  28.02.2013 09.10.2015 Бома Фарм,  04.01.2013 27.06.2014                
Маранчо ДООЕЛ,  25.09.2013 25.11.2015 ИЗ Даал,  19.02.2014 10.03.2015 Зоралек Маринковиќч ДООЕЛ,  23.01.2013 13.09.2013                
Пивко Стево ДООЕЛ,  25.09.2013 / Винарија Попов,  24.06.2014  / Агромилениум,  23.01.2013 23.06.2014                
Пеца Комерц,  03.09.2014 / Бучиште ДОО,  23.04.2015  / Бај Мелк ДОО,  25.03.2013 /                
    Млекара Милком ДООЕЛ,  27.01.2015  / Јован Димитриев,  25.03.2013 23.04.2015                
        Агромила Трејд ДООЕЛ,  25.03.2012 15.09.2014                
        Хрибо ДОО,  30.04.2013 14.04.2015                
        Микеи Интернационал ДОО,  26.04.2013 26.05.2015                
        Дра-го Гоце ДООЕЛ,  10.02.2014 27.05.2015                
        Зоралек маринковиќч ДООЕЛ,  06.03.2014 /                
        Трајковски Гоце - Ген Пром,  03.09.2014 11.12.2015                
        Млекара Галичник ДООЕЛ,  11.09.2014 24.06.2015                
        ЗЗ Овоштар,  29.10.2014 /                
        ЗЗ Илинден,  29.10.2014 /                
        Хрибо ДОО,  17.02.2015 /                
        Дра-го Гоце ДООЕЛ,  07.09.2015 /                
        Микеи Интернационал ДОО,  17.09.2015 /                


Во понатамошните активности ИРРЗА ќе се насочи кон истражување на секој проект поединечно со цел да се добијат селдниве информации: 

  • Инвестирана сума од корисникот
  • Барана сума од Платежна агенција
  • Оспорена сума од страна на Платежна агенција
  • Во чија корист е судската пресуда
  • Дали проектот е комплетиран/во функција


Овие дополнителни информации ќе овозможат да се добие детален преглед за начинот на кој се одвива реализацијата на проектите кои се кофинансирани преку ИПАРД програмата.   


Превземете ја комплетната листа на ИПАРД проекти со судски одлуки