ИПАРД на прв поглед

Податоците ја покажуваат динамиката на реализација на проекти за сите мерки на годишно ниво.

Техничка белешка: во 2015 година склучени се 3 договори. Проектите се во тек и нема исплати.

Вредностите кои се прикажани се однесуваат на вкупното кофинансирање од 50% (75% Европска Унија и 25% Р. Македонија).

Превземете ги кумулативните податоци за сите мерки по година.

Податоците се однсеуваат за периодот 2007 - 2013, заклучно 31.12.2015

Белешка: Реализација на проекти е во тек. Податоците се кумулативни и се однесуваат за периодот 2007-2013 (заклучно 31.12.2015)