ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

Како дел од мониторингот и евалуацијата на ИПА I, вклучително и на ИПАРД програмата (2007-2013), јавните институции, работни тела и граѓански организации имаат објавено поголем број на извештаи.

Како дел од своите актиновсти, ИРРЗА ќе продолжи да собира информации кои се однесуваат на процесот на реализација на ИПАРД (2007-2013).

Годишен извештај за следење на ИПАРД Програмата (јануари, 2010 – декември, 2010)
Годишен извештај за следење на ИПАРД Програмата (мај 2011-октомври 2011)
Годишен извештај за спроведување на ИПАРД програмата (јануари 2011 - декември 2011)