ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

ИПАРД I законска регулатива

National Programme for Agriculture & Rural Development 2007-2013 (Seventh modification 17.11.2015)


ОДЛУКА НА КОМИСИЈА_ за доделување на право за управување со помошта која се однесува на Компонента 5, 2009 година

Постапка за одобрување на барање за користење на средства од ИПАРД (2017-2013)

РЕГУЛАТИВА (EЗ) бр. 1085_2006 НА СОВЕТОТ од 17 јули 2006 година за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 718_2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1085_2006

УРЕДБА за изменување и дполнување на уредбата за утврдување на меѓусебни односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување

УРЕДБА за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка финансирани од компонента 5_Слж. вес. бр. 112_09.2009

УРЕДБА за утврдување на меѓусобните односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување_Слж. вес. бр. 144_11.2008

Закон за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)