ИПАРД Програмa (2007 - 2013)

Мерка 2

Инвестиции во преработката и пласман на земјоделските и земјоделско прехранбените производи за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на Европската Унија.

Проектите наменети за инвестиции во преработката и пласман на земјоделските и земјоделско прехранбените производи за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на Европската Унија (Мерка 103) треба да опфаќаат поддршка на производството на вино, откупни/собирни центри за свежо овошје и зеленчук, откупни/собирни центри за сурово млеко, преработувачки капацитети за овошје и зеленчук и за млеко и млечни производи и кланични капацитети за говеда, свињи и живина како и за инвестиции за третман на отпадот од кланичната и месната индустрија и негова валоризација.

Податоците се однесуваат на извршени исплати за проекти т.е. реализирани проекти кои се проверени од страна на Платежната агенција (утврдена фактичка состојба на лице место) и исплатата е извршена.Превземете ги кумулативните податоци за ИПАРД (2007-2013) Мерка 2